ضوابط بهداشتی در واحدهای عرضه فراورده های خام دامی رعایت نمی شود

مسئول واحد نظارت دامپزشکی جوین با اشاره به اینکه عرضه گوشت مرغ و آلایشات آن درشهرستان رو به افزایش است گفت: دراکثر این واحد ها ضوابط بهداشتی دامپزشکی رعایت نمی شود.